Sherawali

ओ३म अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन:!
ससस्त्यश्वक: सुभद्रिकाम कामपील वासिनीम् !!

© 2018 God is one word. All rights reserved.