Sherawali

Sherawali

या देवी सर्व भुतेशु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः

Sherawali

ओ३म अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन:! ससस्त्यश्वक: सुभद्रिकाम कामपील वासिनीम् !!

Sherawali

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोखिलस्य | प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ||

© 2019 God is one word. All rights reserved.